Zdieľajte článok: 


sfz foto mladež

SFZ bol na rok 2018 poskytnutý na základe zmluvy č. 0131/2018/SŠSŠM o poskytnutí príspevku uznanému športu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MŠVVŠ SR pre oblasť športu v roku 2018 zo dňa 29.1.2018 príspevok uznanému športu vo výške 9 511 474 €. Vychádzajúc z vyššie uvedených ustanovení zákona o športe je SFZ povinný vyčleniť na účely podľa § 69 ods. 5 písm. a) zákona o športe minimálne 1 452 223,50 € a na účely podľa § 69 ods. 5 písm. b) zákona o športe minimálne čiastku 1 902 294,80 €.

Príspevok v celkovom objeme 1.426.721,10 eura bude rozdelený pomerne futbalovým klubom prihláseným do súťažného ročníka 2017/2018 podľa počtu mládežníckych družstiev zaradených do súťaží v jarnej časti súťažného ročníka 2017/2018, t.j. družstiev mládeže do U21 (vrátane) s výnimkou futbalových akadémií a ÚTM ktoré riadne odohrali a majú uzatvorené všetky zápisy o stretnutí jarnej časti.

V súvislosti s poukázaním časti príspevku medzi futbalového kluby upozorňujeme, že vychádzajúc z povahy príspevku uznanému športu, ktorý je ministerstvom poskytovaný ako prísne účelovo viazaný vrátane povinnosti prijímateľa používať tieto finančné prostriedky len v rozsahu identifikovaných oprávnených výdavkov vymedzených ministerstvom, a to pod hrozbou sankcií, t.j. príspevok je obsahovo totožný s dotáciou zo štátneho rozpočtu, SFZ si nemôže dovoliť rozdeliť finančné prostriedky z príspevku uznanému športu medzi cca. 1300 futbalových klubov priamo bezhotovostným prevodom na ich bankové účty a takto ohroziť správnosť evidencie a výkazníctva. Pri takom počte subjektov nie je objektívne možné zabezpečiť plnenie všetkých podmienok a povinností pri používaní príspevku voči ministerstvu vrátane striktného výkazníctva a preukázateľného vyúčtovania. 

Čerpanie finančných prostriedkov z príspevku bude preto futbalovým klubom, ktoré majú na príspevok nárok, umožnené za týchto podmienok:

a) futbalový klub musí mať počas celého roka spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov podľa § 66 zákona o športe (napr. jeho činnosť musí byť v súlade s § 21 a § 22 zákona o športe), keďže pri strate spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov nie je možné subjektu finančné prostriedky z príspevku poukazovať a

b) futbalový klub bude čerpať finančné prostriedky z príspevku tak ako v roku tak ako v minulom roku  jednoduchým systémom cez pridelený kredit, ktorý bude určený vo výške jeho nároku na príspevok. Tento kredit bude používať cez katalóg tovarov a služieb, ktoré si bude objednávať u SFZ, pričom cena za poskytnuté služby (napr. čerpanie PHM), sa odráta z prideleného kreditu. 

Výhradne takýmto spôsobom bude SFZ schopný zabezpečiť voči ministerstvu a podľa jeho podmienok a požiadaviek preukázateľné výkazníctvo účelnosti a oprávnenosti vynaložených výdavkov z poskytnutého príspevku.  

Čerpanie príspevku v oprávnenej výške podľa prílohy č. 1 tohto materiálu bude futbalovým klubom umožnené od 1.7.2018 cez už zmienený kreditový nákupný systém - webshop. 

V súvislosti s používaním finančných prostriedkov upozorňujeme, že celý objem finančných prostriedkov, ktoré budú takýmto spôsobom futbalovému klubu poukázané, bude možné použiť(reálne uhradiť) len v termíne do 30.11.2018. 

V tejto súvislosti zdôrazňujeme, že všetky oprávnené výdavky je možné uhrádzať len na účely podpory mládeže, t.j. nie je možné uhrádzať výdavky, ktoré nie sú určené na šport mládeže a sú generované napr. výlučne z činnosti seniorského družstva futbalového klubu. 

Všetky výdavky musia zároveň spĺňať kritériá zaradenia do bežných výdavkov v súlade s Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie. Pri obstarávaní hmotného majetku je pre zaradenie do bežných výdavkov potrebné dodržať finančný limit 1.700,- eur, t.j. obstarávacia cena musí byť rovná alebo nižšia ako táto hranica. Na druhej strane pri obstaraní nehmotného majetku (napr. software, licencie) je finančný limit vo výške 2.400,- eur. 

V prípade porušenia finančnej disciplíny je futbalový klub zodpovedný za nesprávne použitý objem finančných prostriedkov a bude znášať sankcie uložené v súvislosti s porušením finančnej disciplíny podľa § 31 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
10. 10. 2018  902ff59b-a9ce-4323-bc8c-b5b75ad07323668 kB [pdf]