US zo dňa 12.5.2017

Športovo-technická komisia

ŠTK nariaďuje odohrať nedeľné MZ dospelých 26. koladňa 14. mája 2017 o 17:30(okrem zápasov so začiatkom o 10.30) a nedeľné zápasy 23. kola D U19dňa 14. mája o 15:00(okrem zápasu so začiatkom o 10.30).

Vážení kluboví manažéri, tajomníci a správcovia súťaží, v čase poslednej odstávky sa implementovala úprava procesu a názvu "žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy stretnutia." Základné rozdiely vo funkcionalite: 1.v "akcii" pri detaile stretnutia už nie je "podnet na komisiu" z toho dôvodu, aby kluboví manažéri prioritne využívali pre zmeny termínov a hracích plôch žiadosti, ktoré sú na to určené a nie všeobecné podnety na komisie (žiadosť nájdete po kliknutí na "zápis" a potom na hornej lište; 2.žiadosť je doplnená o zmenu hracej plochy; 3.v žiadosti je nutné vyplniť, buď dátum a čas, alebo iba hraciu plochu, alebo všetky tri atribúty (dátum, čas, hracia plocha); 4.v kolónke "čas" je predpísaná dvojbodka a zároveň pri zle uvedenom formáte Vás upozorňuje hláška, že je nutné použiť správny formát času (hh:mm) 5.v prípade, že tajomník/správca súťaže žiadosť zamietne - požadované údaje sa v danom stretnutí nezmenia (následne tajomník/správca vytvorí uznesenie). 6.v prípade, že tajomník/správca súťaže žiadosť schváli - zmenia sa požadované údaje v danom stretnutí (následne tajomník/správca vytvorí uznesenie).

VI. LIGA D U19 OBFZ DS:

  1. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 23. kola TJ Ňárad - Družstevník Holice na Ostrove dňa 13. mája 2017 (sobota) o 16:30 na ihrisku Ňárad. (DS-STK-2016/2017-0231)
  2. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 25. kola Družstevník Dolný Štál - OFK Trhová Hradská dňa 27. mája 2017 (sobota) o 14:30 na ihrisku Dolný Štál. (DS-STK-2016/2017-0232)
  3. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 26. kola SC Veľké Dvorníky - Palas Jahodná dňa 03. júna 2017 (sobota) o 15:00 na ihrisku Veľké Dvorníky. (DS-STK-2016/2017-0233)

DOLEŽITÉ UPOZORNENIA:

· ŠTK vyzýva FK, funkcionárov, odborné komisie k spolupráci pri príprave nového Rozpisu súťaže 2017/2018, ktorý sa začína postupne pripravovať a spracovávať. Touto cestou žiada o zaslanie pripomienok, námetov a doplnkov na kvalitatívne zlepšenie jeho textovej časti na sekretariát ObFZ Dunajská Stredaalebo prostredníctvom elektronickej podateľne v ISSF na ŠTK ObFZ Dunajská Streda.

· ŠTK Aktív spolu s Konferenciou ObFZ Dunajská Streda sa uskutoční dňa 07. júla 2017 (piatok).

· Začiatok súťažnej sezóny 2017/2018 je 12. augusta 2017.

· ŠTK oznamuje, že do 20. júna 2017 do 24:00 môžu FK podávať elektronickú prihlášku do súťaží ObFZ Dunajská Streda pre súťažný ročník 2017/2018. Podmienky zaradenia družstiev do súťažného ročníka 2017/2018 podľa ustanovení SP SFZ a RS ObFZ Dunajská Streda sú uvedené nižšie v bode 6.

· ŠTK oznamuje FK, že do 20. júna 2017 môžu formou elektronického podania požiadať o výnimky resp. podať iné žiadosti k stretnutiam, aby to ŠTK mohol zapracovať do žrebovania.

· PODMIENKY PRE ZARADENIE DRUŽSTIEV DO SÚŤAŽÍ ObFZ DUNAJSKÁ STREDA PRE SÚŤAŽNÝ ROČNÍK 2016/2017:

  • Najneskôr do 20. júna 2017 do 24:00 hod zaevidovať prostredníctvom ISSF elektronickú prihlášku družstva do súťaže. Prihlášku je potrebné zaevidovať pre každé družstvo zvlášť!!!!
  • Nenávratný štartovný vklad bude vygenerovaný po schválení prihlášky do mesačnej zbernej faktúry.
  • Za nové a znovu prihlásené družstvá dospelých ObFZ Dunajská Streda žiada zložiť kauciu (finančnú zábezpeku) 700,-€. Táto kaucia sa vracia po dohraní súťažného ročníka, resp. prepadne v prospech ObFZ Dunajská Streda v prípade vylúčenia družstva zo súťaže resp. nedohrania súťaže akéhokoľvek dôvodu.
  • Do súťaží ObFZ Dunajská Streda nebudú zaradené FK, ktoré nebudú mať vyrovnané všetky finančné podlžnosti voči SFZ, ZsFZ, ObFZ alebo voči iným FK.
  • Kluby zaradené v AG Sport Lige a v VII. Lige ObFZ DS musia mať prihlásené v riadnych dlhodobých súťažiach (SFZ, ZsFZ, ObFZ) minimálne jedno družstvo mládeže. Na základe rozhodnutia VVV ObFZ Dunajská Streda za mládežnícke v súťažnom ročníku 2017/2018 sa uznáva družstvo dorastu, starších žiakov, mladších žiakov a prípraviek.

Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční v stredu dňa 18. 05. 2017 o 10:00.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ Dunajská Streda uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 15 dní od uverejnenia Úradnej správy.

Disciplinárna komisia

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za udelenie ČK

U326 Pázmány Péter (1243980)SC Veľké Dvorníky, vylúčený za kopnutie súpera v prerušenej hre, DS: pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa 71/1,3ab, 49/1b,2b DP od 10.05.2017.

U327 Hofferka Dávid (1299394)OFK Trhová Hradská U19, vylúčený za kopnutie súpera v prerušenej hre, DS: pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa 71/1,3a, 49/1b,2b DP od 10.05.2017.

U328 Juhász István (1295987)PSE Horná Potôň U19, vylúčený za zabránenie gólovej šanci podrazením súpera, DS: pozastavenie výkonu športu na 1 s.s., podľa 71/1,3a, 45/1,2a DP od 10.05.2017.

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za vylúčenie po 2. ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 71, 37/3 DP od 10.05.2017

U329 Torma Štefan (1213542)TJ Družstevník Okoč-Sokolec,

U330 Derzsi Bálint (1263025)SK Rohovce,

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5a DP od 10.05.2017

U331 Derzsi Tibor (1245338)FK Trnávka,

U332 Grünfeld Nikolas (1246714)FC ŠTK 1914 Šamorín B,

U333 Mózsi Jozef (1186305)FC ŠTK 1914 Šamorín B.

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za 9 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5b DP od 10.05.2017

U334 Tóth Lóránt (1161325)FK Trnávka.

Oznamy:

U335 Rigó Attila (1178771) FC ŠTK 1914 Šamorín B -pozastavenie výkonu športovej činnosti na 4 mesiace nepodmienečne s prerušením od 12.6.2017 do 11.8.2017, zaHNSvoči DZ po skončení stretnutia podľa 71/1,3bcd, 48/1c,2b, 36/2abc,DP od 10.05.2017.

U336 TJ Družstevník Baloň - DK vyhodnotila úradný dohľad zo stretnutia TJ Družstevník Baloň - DSC Orechová Potôň, bez závad.

U337 TJ Družstevník Čilizská Radvaň - DK vyhodnotila úradný dohľad zo stretnutia TJ Družstevník Čilizská Radvaň - SK Rohovce, bez závad.

Pokuty:

U338 FC ŠTK 1914 Šamorín B -pokuta 50,- € za U335, podľa 48/4 DP.

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční vstredu 17.05.2017. Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

Komisia rozhodcov

KR vydelegovala 27. kolo a vykonala zmeny na 26. kolo

Ospravedlnení: so-ne: L. Szőke, ne: L. Csölle

Upozornenia pre R !!!

· pred každým stretnutím mládeže je povinná konfrontácia v zmysle čl. 49 SP a čl. B/6/b RS !!!

· R sú povinný mať pri sebe RS ObFZ Dunajská Streda pre súťažný ročník 2016/2017 na stretnutiach, na ktoré sú vydelegované !!!

· tlačivo Zúčtovanie náležitostí delegovaných osôb sú povinný riadne vyplniť so všetkými náležitosťami a včas (do utorka) odovzdať na sekretariát ObFZ. Nesplnenie vyššie uvedenej povinnosti bude mať disciplinárne následky pre R.

  • pred uložením Zápisu o stretnutí dôkladne prekontrolovať správnosť vložených údajov.
  • na povinnosť vloženia údajov aj v polčasovej prestávke do Zápisu o stretnutí !

· dodržanie Štatútu rozhodcu ObFZ Dunajská Streda !

KR okamžitou platnosťou zakazuje rozhodcom ObFZ Dunajská Streda rozhodovať súťaže, ktoré neriadí resp. na ktoré nedeleguje rozhodcov.

KR oznamuje záujemcom o funkciu rozhodca, že sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda v úradných hodinách alebo na telefónnych číslach 0901/724695 (predseda KR) alebo 0901/724­694 (sekretár ObFZ)

Úsek KR-DZ

Dôrazne upozorňuje DS na povinnosť vyzdvihnutia kamier na sekretariáte ObFZ najneskôr piatok do 12.00 h !!! Následne kamery musia byť odovzdané späť najneskôr nasledujúci utorok !

Upozorňuje DS na vyplnenie tabuľky Fair play podľa platných noriem SFZ !!!Najbližšie zasadnutie KR sa uskutoční vo štvrtok 18.05.2017 o 17:00 h.

Komisia mládeže a školského futbalu

KMaŠF ObFZ DS organizuje dňa 15.5.2017 (pondelok) o 18.00 na štadióne DSC Orechová Potôň zraz výberu žiakov ročníky 2003-2004 a 2005-2006. Účelom zrazu je výber žiakov do reprezentácie ObFZ DS na letnom futbalovom festivale YFF v Kaposvári, ktorý sa odohrá 2.-8. júla 2017.

Nominácia hráčov na prípravný zraz:

Hráči (2003-2004): Pállfy Patrik, Csölle Gábor, Dorák Fabián, Szedlák Dávid, Nagy Kristóf (Topoľníky),Krázel Adrian, Füssi Szilárd, Szalai Levente (Gabčíkovo), Lentulay Krisztián, Csóka Kristóf (Baka), Pongrácz Ákos, Boráros Mátyás, Mucska Tibor (Kostolné Kračany), Mezei Adam (Orechová Potôň), Patrik Pajger (Nový Život), Bazsó Bence, Gaál Kristóf (Ohrady), Csicsai Bálint, Ivan Tomáš (Veľký Meder), Pőthe Mátyás (Holice na/Ostrove).

Hráči (2005-2006): Szeghy Attila, Sárközy György (Veľký Meder), Miklós Márk, Márkus Barnabás, Lelkes Viktor (Orechová Potôň), Soóky Máté (Ohrady), Győri Kristóf, Bokros Oliver, Kanocz Attila Mate, Roland Fehér (Jahodná), Straka Balázs (Horná Potôň), Nándor Levente Kulacs, Orbán Titusz (Baka), Dömény Máte(Gabčíkovo), Larion Csölle, Bence Németh (Topoľníky), Kovacs Áron (Trhová Hradská), Čambal Máte, Lőrincz Gergely (Baloň).

Trénermi výberu sú : Győri Zsolt ,Gaál Tomáš, Dušan Meniar, Papik Pavol.

Nominovaní hráči si prinesú so sebou kompletnú hráčsku (brankársku) výstroj.

KMaŠF žiada všetkých trénerov a funkcionárov aby informovali svojich nominovaných hráčov o zraze. Ďalej žiadame trénerov a funkcionárov FO a rodičov aby zabezpečili účasť hráčov na zraze.

Rodičia !!!

KMaŠF žiada všetkých rodičov aby sa tiež zúčastnili na zraze (Téma rodičovského stretnutia: bližšie informácie o turnaji v Kaposvari !!!)

Bližšie informácie k výberu podá predseda KMaŠF ObFZ DS:

Gaál Tomáš -tel. číslo: 0915 305 017.