Zdieľajte článok: 


 

UZNESENIA PRIJATÉ NA VV ObFZ DUNAJSKÁ STREDA 08/2019 (14.8.2019) v DS

 

U31/2019-8

VV ObFZ schválil program zasadnutia

T: splnené (za jednohlasne)

U32/2019-8

VV ObFZ vzal na vedomie plnenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia VV

U33/2019-8

VV ObFZ vzal na vedomie informácie predsedu ObFZ o futbalovom dianí na úrovni SFZ a ZsFZ

U34/2019-8

VV ObFZ vzal na vedomie správy o vykonaných akciách ObFZ Dunajská Streda počas letných mesiacov (ŠTK aktív, seminár trénerov, kurzy prvej pomoci pre zástupcov FK)

U35/2019-8

VV ObFZ schválil nominačnú listinu R a DZ pre súťažný ročník 2019/2020

T: splnené (za jednohlasne)

U36/2019-8

VV ObFZ prerokoval návrh KR o zvýšení náhrad rozhodcov v súťažnom ročníku 2019/2020. Vzhľadom k skutočnosti, že náhrady R sa nezmenili od roku 2009 VV schválil navýšenie náhrad rozhodcom po 6 € pre súťaže VI. a VII. Ligy dospelých. Navýšenie náhrad bude rozpočítané v troch splátkach v mesačných zberných faktúrach za mesiace 9/2019, 2/202 a 4/2020. Navýšenie platí od začiatku súťažnej sezóny.

T: splnené (za jednohlasne)

U37/2019-8

VV ObFZ schválil v zmysle čl. 57 a 58 Stanov ObFZ Dunajská Streda kontrolnú skupinu v zložení : predseda : Ing. Arpád Benovič, členovia: Ing. Imrich Kovács, Arpád Gróf, Ing. Tibor Takács a Ľudovít Szerencsés

T: splnené (za jednohlasne)

 

 

U39/2019-8

VV ObFZ uložil predsedovi KR dbať zvýšenú pozornosť pri delegovaní R na zápasy nových družstiev v súťažiach ObFZ Dunajská Streda

T:ihneď                                                                                                             Z: predseda KR

U40/2019-9

VV ObFZ uložil upraviť prílohu RS ObFZ Dunajská Streda pre súťažný ročník 2019/2020 v časti Náhrady DO o navýšenie pre R

T:ihneď                                                                                                              Z: sekretár ObFZ

 

 

Zapísal:

Ľudovít Szerencsés

sekretár ObFZ Dunajská Streda